Bulgarian

Наредби

1. Единна система от показатели за организация, управление и контрол на многогодишния учебно-тренировъчен и състезателен процес по съответния вид спорт;

2. Правила за провеждане на състезанията от държавния спортен календар и на други състезания по съответния вид спорт;

3. Правила за условията и реда за картотекиране, освен ако е многоспортова федерация;

4. Правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права, освен ако е многоспортова федерация;

5. Правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и професионалните спортисти;

6. Правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност за придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на състезателни права, или за сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор, освен ако е многоспортова федерация;

7. Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти съобразно вида спорт;

8. Правила за осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж, освен ако е многоспортова федерация;

9. Правила за дейността на помощните органи по чл. 27, ал. 2, т. 7;

10. Програми за развитие на съответните видове спорт, които се изготвят за срок от 4 години и са в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2;

11. Правила за удостояване с награди и звания на спортисти, треньори и спортни деятели;

12. Правила за управление и провеждане на държавните първенства от професионални лиги;

13. Годишен държавен спортен календар за провеждане на състезания;